.
China Minimum Wages: Changes in Various Provinces
.
. . . Min. wage Min. wage Min. wage Min. wage
. . . % Change % Change % Change % Change
. . . . . . .
Province City . 2014 2015 2016 2017
. . . . . . .
Shanghai Shanghai . 10.30 10.99 8.42 5.02
Guangdong Shenzhen . 13.00 12.28 0.00 4.93
Zhejiang Hangzhou . 12.24 12.73 0.00 0.00
Beijing Beijing . 11.43 10.26 9.88 5.82
Shandong Jinan . 8.70 6.67 0.00 13.13
Jiangsu Nanjing . 10.14 0.00 8.59 6.78
Fujian Xiamen . 10.00 13.64 0.00 13.33
.
Sources: Wage Indicator and Various Official Publications
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.