.
China Minimum Wages: Changes in Various Provinces
.
. . . Min. wage Min. wage Min. wage Min. wage
. . . Yuan Yuan Yuan Yuan
Province City . 2014 2015 2016 2017
. . . . . . .
Shanghai Shanghai . 1,820 2,020 2,190 2,300
Guangdong Shenzhen . 1,808 2,030 2,030 2,130
Zhejiang Hangzhou . 1,650 1,860 1,860 1,860
Beijing Beijing . 1,560 1,720 1,890 2,000
Shandong Jinan . 1,500 1,600 1,600 1,810
Jiangsu Nanjing . 1,630 1,630 1,770 1,890
Fujian Xiamen . 1,320 1,500 1,500 1,700
.
Sources: Wage Indicator and Various Official Publications
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.