.
China Spun Yarn Prices: Qiangqing's Market (Zhejiang)
Carded knitting
.
Yuan per MT 16 Feb 17 . 1-Week 1-Week . 3-Month . 1-Year
. Yuan/MT . Change Change . Change . Change
. . . . . . . . .
65/35 Polyester-Viscose
21S 15,450 . 0 0.00% . 0.32% . 7.29%
32S 16,200 . 0 0.00% . 1.89% . 8.36%
40S 18,150 . 0 0.00% . 1.11% . 6.76%
40S/2 22,550 . 150 0.67% . 3.68% . 11.36%
. . . . . . . . .
100% Viscose
20S 20,800 . 150 0.73% . 8.05% . 19.54%
30S 21,450 . 200 0.94% . 9.16% . 18.84%
40S 22,750 . 350 1.56% . 5.57% . 17.27%
50S 25,000 . 100 0.40% . 3.09% . 10.38%
.
.
US$ per Kilo 16 Feb 17 . 1-Week 1-Week . 3-Month . 1-Year
. US$/Kilo . Change Change . Change . Change
. . . . . . . . .
65/35 Polyester-Viscose
21S 2.25 . 0.00 0.13% . 0.02% . 2.38%
32S 2.36 . 0.00 0.13% . 1.58% . 3.40%
40S 2.64 . 0.00 0.13% . 0.81% . 1.88%
40S/2 3.28 . 0.03 0.80% . 3.37% . 6.26%
. . . . . . . . .
100% Viscose
20S 3.03 . 0.03 0.85% . 7.73% . 14.07%
30S 2.75 . 0.03 1.07% . 8.83% . 13.40%
40S 2.96 . 0.06 1.69% . 5.25% . 11.90%
50S 3.46 . 0.02 0.53% . 2.78% . 5.32%
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.