.
China Minimum Wages: Changes in Various Provinces
.
. . . Min. wage Min. wage Min. wage Min. wage
. . . % Change % Change % Change % Change
. . . . . . .
Province City . 2012 2013 2014 2015
. . . . . . .
Shanghai Shanghai . 13.28 13.79 10.30 10.99
Guangdong Shenzhen . 13.64 6.67 13.00 12.28
Zhejiang Hangzhou . 12.21 0.00 12.24 12.73
Beijing Beijing . 11.11 0.00 11.43 10.26
Shandong Jinan . 12.73 11.29 8.70 0.00
Jiangsu Nanjing . 15.79 12.12 10.14 0.00
Fujian Xiamen . 9.09 0.00 10.00 13.64
.
Sources: Wage Indicator and Various Official Publications
.
@EmergingTextiles.com (1998-2015)
.