.
China Minimum Wages: Changes in Various Provinces
.
. . . Min. wage Min. wage Min. wage Min. wage
. . . Yuan Yuan Yuan Yuan
Province City . 2012 2013 2014 2015
. . . . . . .
Shanghai Shanghai . 1,450 1,650 1,820 2,020
Guangdong Shenzhen . 1,500 1,600 1,808 2,030
Zhejiang Hangzhou . 1,470 1,470 1,650 1,860
Beijing Beijing . 1,400 1,400 1,560 1,720
Shandong Jinan . 1,240 1,380 1,500 1,500
Jiangsu Nanjing . 1,320 1,480 1,630 1,630
Fujian Xiamen . 1,200 1,200 1,320 1,500
.
Sources: Wage Indicator and Various Official Publications
.
@EmergingTextiles.com (1998-2015)
.